Deel 3: Het reglement

1 Engagementsverklaring

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel je volle steun. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven. Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het effect ervan.

Oudercontacten

Als ouder ben je samen met onze school partner in de opvoeding van je kind. Het is goed dat je zicht hebt op de werking van onze school. Daarvoor plannen we bij het begin van elk schooljaar een ouderavond in de klas van uw kind. Je kan er kennis maken met de leerkracht van je kind en met de manier van werken.

We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. Dat doen we schriftelijk via het rapport of we nodigen je uit voor een individueel gesprek.

We organiseren ook regelmatig individuele oudercontacten. Bij het begin van het schooljaar laten we je weten wanneer deze doorgaan. Wie niet aanwezig kan zijn op de voorziene data , kan een gesprek aanvragen op een ander moment.

Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak dan kan je op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van je kind. Dit kan via de schoolagenda, via het heen- en weerschriftje of via mail.

We verwachten dat je je als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.

We engageren ons om met jou in gesprek te gaan over je zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van je kind.

Aanwezig zijn op school en op tijd komen

We vinden de aanwezigheid van je kind op school belangrijk. We verwachten dat je kind regelmatig en op tijd naar school komt. De voldoende aanwezigheid van je kind op school draagt bij tot een succesvolle schoolloopbaan van je kind.

We verwittigen jou als de afwezigheid van je kind niet gewettigd is. Indien nodig nemen we begeleidende maatregelen. De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het lager onderwijs en voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs.

Daartoe moeten we de afwezigheden van je kind doorgeven aan het Departement Onderwijs en aan het CLB.

We vragen je als ouder te engageren je kind op tijd naar school te brengen en dit zowel in het kleuteronderwijs als in het lager onderwijs. Te laat komen kan niet! We verwachten dat je kind dagelijks en op tijd op school is.
Bij afwezigheid van je kind verwittig je de school.  Je kan dit telefonisch doen of via mail (directie@spgent.be).

Het CLB waarmee we samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. Die begeleiding is verplicht. Als je niet ingaat op die begeleiding, melden we dit aan de overheid.  

Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken.

Individuele leerlingenbegeleiding

Om leerlingen goed te begeleiden voorzien wij op onze school een uitgebreide zorgwerking (zie punt 16). Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van je kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem (LVS). Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de directie. We gaan dan samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. De school kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Ook dan gaan we steeds eerst in overleg met jou. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren.

We zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en wat wij van jou als ouder verwachten.

We verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal

Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands en niet alle kinderen starten hun schoolloopbaan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands.

Onze school voert een talenbeleid. Wij engageren er ons toe kinderen te ondersteunen bij het leren van en het leren in het Nederlands. Van jou als ouder verwachten we dat je positief staat tegenover de onderwijstaal en tegenover de initiatieven die we als school nemen om de taalontwikkeling van onze leerlingen te ondersteunen (taaltraject/taalbad voor kinderen die de onderwijstaal onvoldoende beheersen). We vragen ook om kinderen in de vrije tijd te stimuleren bij het leren van het Nederlands. Vraag ons gerust naar informatie over plaatselijke initiatieven die je engagement daarbij kunnen helpen ondersteunen.

2 Inschrijvingen en toelatingen van leerlingen

(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 3)

Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind u terug op onze website.

Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriftelijk instemt met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft je kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer je beslist om je kind van school te veranderen, je niet akkoord gaat met een nieuwe versie van het schoolreglement of bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel.

Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, kan het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel een bestaand verslag gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw jouw schriftelijk akkoord vragen. Indien je niet akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de inschrijving van je kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs

Je kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. Op onze website kom je via de infobrochure onderwijsregelgeving  meer te weten over deze voorwaarden.

Screening niveau onderwijstaal

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind.
Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een
aangepast taaltraject.

3 Ouderlijk gezag

3.1 Zorg en aandacht voor het kind

Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden.

3.2 Neutrale houding tegenover de ouders

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen uitspraak van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis of arrest, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.

3.3 Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders

Wanneer de ouders niet meer samenleven, kan  de school met beide ouders afspraken maken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen.

- Afspraken i.v.m. de agenda : agenda is steeds te raadplegen via de schooltas van het kind.
- Afspraken i.v.m. brieven : de meeste brieven worden via mail verstuurd, brieven op papier worden op eenvoudig verzoek dubbel meegegeven. Dit kan afgesproken worden met de leerkracht van je kind bij het begin van het schooljaar.
- Afspraken in verband met oudercontact : beide ouders worden uitgenodigd. We gaan ervan uit dat ouders elkaar op de hoogte brengen van de uitnodiging en samen op oudercontact komen.  Indien ouders dit willen, kunnen zij apart uitgenodigd worden en apart op oudercontact komen. 
- Afspraken i.v.m. het rapport : het rapport gaat mee in de schooltas van het kind. Op eenvoudig verzoek bezorgen wij een kopie van het rapport.

3.4 Co-schoolschap

Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, kan je kind tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen school lopen. De school moet de inschrijving van een leerling weigeren als de ouders hun kind tijdens het schooljaar afwisselend in verschillende scholen in- en uitschrijven. 

4 Organisatie van de leerlingengroepen binnen hetzelfde onderwijsniveau

4.1 Overgang binnen hetzelfde onderwijsniveau

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB, of je kind kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Vindt de school het nodig dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien van jou als ouder schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind.

Het is de school die beslist in welke leerlingengroep uw kind, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. (Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum).

Nieuwe pedagogische inzichten maken het ook mogelijk om groepen flexibel te gaan inrichten: menggroepen, niveaugroepen, leerlingen met aparte leertrajecten, differentiatiegroepen...
De school zal de ouders daar steeds over informeren, maar behoudt het recht daar zelf in te beslissen.

4.2 Overgang tussen de onderwijsniveaus

Bij de overgang tussen de onderwijsniveaus (bv. van kleuter naar lager onderwijs) heb jij als ouder het beslissingsrecht of jouw kind de overgang als dan niet maakt, als voldaan is aan de toelatingsvoorwaarden.

5 Afwezigheden

(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 4)   

Dit punt is van toepassing op leerplichtige leerlingen. Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet steeds op school moeten zijn. Zij zijn niet onderworpen aan de leerplicht.

5.1 Wegens ziekte

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.

5.2 Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden

De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor deze afwezigheden is geen toestemming van de directeur nodig. Je verwittigt de school wel vooraf van deze afwezigheid. Je geeft ook een officieel document of een verklaring die de afwezigheid staaft, af aan de school. Voorbeelden hiervan zijn:

5.3 Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is

Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie. Het betreft hier de afwezigheid wegens:

 Opgelet: Het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

5.4 Problematische afwezigheden

De school vindt de aanwezigheid van uw kind belangrijk. Het is in het belang van je kind om het elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep. Er zijn daarnaast ook gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage, voor de toelating tot het eerste leerjaar en voor het uitreiken van een getuigschrift op het einde van het lager onderwijs (Zie ook de engagementsverklaring en infobrochure onderwijsregelgeving.)

De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden contacteert zij het CLB en kan er een begeleidingstraject opgestart worden. De ouders worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek.

6 Onderwijs aan huis

(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 5)

Als je kind wegens chronische ziekte of langdurige ziekte of ongeval tijdelijk niet naar school kan komen, dan heeft je kind onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden.

Voor tijdelijk onderwijs aan huis moet je als ouder een aanvraag indienen bij de directeur en een medisch attest toevoegen.

Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan voeg je een medisch attest toe waaruit blijkt dat je kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Heeft je kind een chronische ziekte, dan heb je een medisch attest van een geneesheer-specialist nodig dat het chronisch ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat je kind onderwijs mag krijgen.  

Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan kan tijdelijk onderwijs aan huis pas worden georganiseerd na een afwezigheid van 21 opeenvolgende kalenderdagen. Als de ziekteperiode van je kind noodgedwongen verlengd wordt of als je kind na een periode van tijdelijk onderwijs aan huis binnen 3 maanden hervalt, moet je kind geen wachttijd van 21 opeenvolgende kalenderdagen meer doorlopen om opnieuw tijdelijk onderwijs aan huis te krijgen. Je hoeft ook niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Om de nieuwe afwezigheid te wettigen, is er wel een nieuw medisch attest nodig.

Heeft je kind een chronische ziekte, dan heeft je kind recht op 4 lestijden tijdelijk onderwijs aan huis per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid. Deze uren kunnen gedeeltelijk op school georganiseerd worden. Dit is mogelijk na een akkoord tussen de ouders en de school en vindt plaats buiten de normale schooluren en niet tijdens de middagpauze. De aanvraag en de medische vaststelling van de chronische ziekte blijft geldig voor de hele schoolloopbaan van je kind op onze school. Je hoeft dit dus maar één keer aan de school te bezorgen.

Je kind moet daarnaast op 10 km of minder van de school verblijven. Als je kind op een grotere afstand van de school verblijft, dan kan de school tijdelijk onderwijs aan huis organiseren maar is daar niet toe verplicht.

Als je kind aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je als ouder op de mogelijkheid van tijdelijk onderwijs aan huis wijzen. Zodra de voorwaarden voor het verstrekken van tijdelijk onderwijs aan huis vervuld zijn, kan de school hiermee van start gaan.  

De directeur zal dan op zoek gaan naar een leraar om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leraar om de lessen af te stemmen op de leerlingengroep van het kind. Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis.
 

De school kan in overleg met jou ook contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De school maakt dan samen met jou concrete afspraken over opvolging en evaluatie.

7 Een- of meerdaagse schooluitstappen (Extra-muros activiteiten)

Je kind is verplicht deel te nemen aan extra-murosactiviteiten die minder dan één schooldag duren. Dat zijn normale schoolactiviteiten. We streven er als school ook naar om ook alle kinderen te laten deelnemen aan extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren. Die activiteiten maken namelijk deel uit van het onderwijsaanbod dat we aan je kind geven.

Via het schoolreglement informeren we jou als ouder over de meerdaagse uitstappen die dit schooljaar worden voorzien.

Eerste graad : boerderijklassen in juni (3 dagen) : prijs +/- 115 EUR

Tweede graad : bosklassen eind september (4 dagen) : prijs +/- 120 EUR

Derde graad : avonturenklassen in maart (5 dagen) : prijs +/- 205 EUR

Wij bezorgen jullie tijdig een brief met de nodige info over de geplande schooluitstappen.

Door het schoolreglement te ondertekenen gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent van de schooluitstappen die worden georganiseerd. Als je niet wenst dat je kind meegaat op één van de extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren, dien je dat voorafgaand aan de betrokken activiteit schriftelijk te melden aan de school.

Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten moeten op de school aanwezig zijn.

8 Getuigschrift basisonderwijs 

(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 7)

De klassenraad beslist welke leerlingen in aanmerking komen voor het getuigschrift basisonderwijs. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling die in voldoende mate de eindtermgerelateerde leerplandoelen heeft bereikt. Een leerling die geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt een schriftelijke motivering waarom het getuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort gevolgde schooljaren lager onderwijs staat.

Een leerling die een individueel aangepast curriculum volgt, kan een getuigschrift basisonderwijs behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijk-waardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs. Als die leerling geen getuig-schrift basisonderwijs krijgt, ontvangt deze een schriftelijke motivering waarom het getuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort gevolgde schooljaren lager onderwijs staat.

8.1 Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift

Gedurende de hele schoolloopbaan van je kind zullen we communiceren over zijn leervorderingen. Je kan inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Je kan ook een kopie vragen.

Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad.  De klassenraad gaat na of de eindtermgerelateerde leerplandoelen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn behaald. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen.

De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag over de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs.

Na 20 juni beslist de klassenraad of een leerling het getuigschrift basisonderwijs ontvangt. Wanneer de getuigschriften worden uitgereikt, kan je vinden in de kalender die bij het begin van het schooljaar wordt meegegeven. De datum van uitreiking is ook de ontvangstdatum voor het instellen van het beroep. Als je niet aanwezig kan zijn op de uitreiking, geldt 1 juli als datum van ontvangst voor het instellen van beroep.

8.2 Beroepsprocedure

Indien je als ouder niet akkoord zou gaan met het niet-toekennen van het getuigschrift
basisonderwijs, kan je beroep instellen. Die beroepsprocedure wordt hieronder toegelicht.

Let op:

 1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur.

Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je moet dit gesprek uitdrukkelijk
aanvragen, bv. via e-mail (directie@spgent.be).

 1. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop je de beslissing hebt ontvangen dat het getuigschrift niet wordt uitgereikt aan je kind. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.
 2. De directeur deelt het resultaat van dit overleg met een aangetekende brief aan je mee. Er zijn twee mogelijkheden :

- De directeur vindt dat je argumenten geen nieuwe bijeenkomst van de klassenraad rechtvaardigen;

- De directeur vindt dat je argumenten het overwegen waard zijn. In dat geval zal hij de klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. Je ouders ontvangen per aangetekende brief het resultaat van die vergadering.

 1. Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad kunnen ouders beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dit kan via aangetekende brief aan Yves Demaertelaere - Vzw Provincialaat Broeders van Liefde - Stropstraat 119 - 9000 Gent.

Wanneer de school open is, kunnen ouders het beroep bij het schoolbestuur op school persoonlijk afgeven. De ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben ingediend. De school geeft het beroep daarna door aan het schoolbestuur.

Let op : als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.

Het beroep aan het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

Let op : als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.

We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom het niet uitreiken van het getuigschrift betwist wordt.

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

 1. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de  klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.
 2. De beroepscommissie zal steeds de ouders en hun kind uitnodigen voor een gesprek. Zij kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. De beroepscommissie komt samen op 20 of 21 augustus 2020.  Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht.
 3. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd als onontvankelijk afwijzen.

Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief door de voorzitter van de beroepscommissie aan de ouders ter kennis gebracht.

9 Herstel- en sanctioneringsbeleid  

(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 6)

Kinderen maken nu en dan fouten. Dat is eigen aan het groeiproces van elk kind. Kinderen
kunnen leren uit de fouten die ze maken. Onze school wil hierop inzetten door dialoog en herstel alle kansen te geven. In overleg met de betrokkenen gaan we op zoek naar een gepaste maatregel of een mogelijke oplossing. Op die manier kunnen kinderen mee de verantwoordelijkheid nemen om een oplossing te zoeken voor het conflict of om hun fout goed te maken. Hiermee sluiten we als school tuchtmaatregelen niet uit. Het betekent wel dat we heel bewust ervoor kiezen om in bepaalde gevallen een tuchtmaatregel op te leggen.

9.1 Begeleidende maatregelen

Wanneer je kind de goede werking van de school of het lesverloop hindert, kunnen we in overleg met je kind en eventueel met jou een begeleidende maatregel voorstellen. De school wil hiermee je kind helpen tot gewenst gedrag te komen.

Een begeleidende maatregel kan zijn:

9.2 Herstel

Vanuit een cultuur van verbondenheid wil de school bij een conflict op de eerste plaats inzetten op herstel. We nodigen de betrokkenen uit om na te denken over wat er is gebeurd en om
hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Een herstelgerichte maatregel kan zijn:

9.3 Ordemaatregelen

Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. Tijdens een ordemaatregel blijft je kind op school aanwezig.

Een ordemaatregel kan zijn:

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.

9.4 Tuchtmaatregelen

Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardig-de.

Wanneer het gedrag van je kind de goede werking van de school ernstig verstoort of de veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen belemmert, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen. Een tuchtmaatregel kan enkel toegepast worden op een leerplichtige leerling in het lager onderwijs.

9.4.1 Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:

9.4.2 Preventieve schorsing als bewarende maatregel

In uitzonderlijke situaties kan de directeur bij het begin van de tuchtprocedure beslissen om uw kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om de leefregels te handhaven én om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is.

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan jou meegedeeld. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing kan onmiddellijk ingaan en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing.

9.4.3 Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.)

Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd:

 1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft.
 2. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van de ouders en hun kind. Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief.
 3. Voorafgaand aan het gesprek hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad.
 4. Na het gesprek brengt de directeur de ouders binnen een termijn van vijf dagen met een aantekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat een motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel. Bij een definitieve uitsluiting vermeldt de beslissing de beroepsmogelijkheden. Samen met het CLB zoeken we naar een nieuwe school. Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing.

 

Het schoolbestuur kan de betrokken leerling weigeren als die het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten.

9.4.4 Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting

Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de lessen of activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur  kan beslissen dat de opvang van uw kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

In geval van een definitieve uitsluiting heb je als ouder één maand de tijd om je kind in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt het geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van uw kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

9.5 Beroepsprocedures tegen een definitieve uitsluiting

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen
(zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.)

Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt:

 1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dit kan via aangetekende brief aan Yves Demaertelaere - Vzw Provincialaat Broeders van Liefde - Stropstraat 119 - 9000 Gent.

 

Of

 

Wanneer de school open is, kunnen ouders het beroep bij het schoolbestuur op school persoonlijk afgeven. Ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben ingediend. De school geeft het beroep daarna door aan het schoolbestuur.

 

Let op : als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.

 

Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen :

              
- het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;

- het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd ofwel op school afgegeven (met bewijs van ontvangst).

Let op : als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.

We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt.

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

 1. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.
 1. De beroepscommissie zal steeds de ouders en de leerling uitnodigen voor een gesprek. Zij kunnen je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden.

Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.

 1. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd als onontvankelijk afwijzen.
 2. De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op.

10 Bijdrageregeling

(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 8)

Hieronder vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven.

Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maak je er gebruik van, dan moet je er wel voor betalen.

Bijdrageregeling verplichte activiteiten/ uitgaven

Wij respecteren voor verplichte bijdragen de scherpe maximumfactuur:  max. 45 euro per kind van de kleuterschool (per schooljaar), max. 90 euro per kind van de lagere school (per schooljaar).

- Voor de lessen bewegingsopvoeding:

- De onkosten voor culturele activiteiten, sportdag en leeruitstappen kunnen wij niet op voorhand bepalen. Uiteraard houden wij rekening met de maximumfactuur zoals hierboven beschreven.

Bijdrageregeling meerdaagse uitstappen (max. factuur 440 EUR – duur van de lagere school)

derde graad : avonturenklassen in april ’20 (5 dagen) : prijs +/- 205 EUR

Bijdrageregeling niet verplicht aanbod

OPVANG

voorschools

elke dag :

7.15 – 8.10

0.80 EUR

 

8.10 – 8.30

gratis

 

 

 

middag

ma, di, do, vr

12.05 – 13.30

0.80 EUR

 

 

 

naschools

ma, di, do

van 15.50 tot  16.15

gratis

 

tot  17.00

0.80 EUR

 

tot  18.00

1.60 EUR

woe

van 11.40 tot 12.15

Gratis

 

tot 13.30

0.80 EUR

 

tot  16.00

2.80 EUR

 

tot 17.00

3.60 EUR

 

tot 18.00

4.40 EUR

vrij

15.00 – 15.15

gratis

 

tot 16.00

0.80 EUR

 

tot 17.00

1.60 EUR

 

tot 18.00

2.40 EUR

Verwittig je de school indien je merkt dat je door onvoorziene omstandigheden (files,…) niet voor 18.00 uur op school kan zijn ? In dat geval zal poetsvrouw Marijke je kind(eren) verder opvangen op school. We willen wel benadrukken dat dit een noodoplossing is en zeker niet gezien mag worden als een uitbreiding van de opvang. We vragen een ontmoedigingspremie van 5 EUR per begonnen half uur, contant te betalen.

MAALTIJDEN EN DRANKJES

 

warme maaltijd kleuter (met vlees of vegetarisch, soep en dessert inbegrepen)

3.00 EUR

warme maaltijd lagere schoolkind (met vlees of vegetarisch, soep en dessert inbegrepen)

3.60 EUR

drankje bij de warme maaltijd of de lunch

0.25 EUR

na de voormiddagpauze

melk

0.30 EUR

chocomelk

0.35 EUR

fruitsap

0.40 EUR

yoghurt

0.37 EUR

kraantjeswater

gratis

 

TIJDSCHRIFTEN KLEUTERS

Peuterklas geboortejaar 2015

  Doremini

€ 36

  Boektoppers jongste kleuters (pakket)

  4 prentenboeken + voorlees- en liedjes-cd

€ 20

  Boektoppers jongste kleuters (abonnement)

  7 prentenboeken + voorlees-cd

  (verspreid over het schooljaar)

€ 32

 

 

 

1ste kleuterklas

geboortejaar 2014

  Doremini

€ 36

  Boektoppers jongste kleuters (pakket)

  4 prentenboeken + voorlees- en liedjes-cd

€ 20

 

  Boektoppers jongste kleuters (abonnement)

  7 prentenboeken + voorlees-cd

  (verspreid over het schooljaar)

€ 32

 

 

 

2de kleuterklas

geboortejaar 2013

  Doremini

  Doremix

€ 36

 Boektoppers oudste  kleuters (pakket)

 4 prentenboeken + voorlees- en liedjes-cd

€ 20

 

Boektoppers oudste kleuters (abonnement)

7 prentenboeken + voorlees-cd

(verspreid over het schooljaar)

€ 32

 

 

 

3de  kleuterklas

geboortejaar 2012

  Doremi

 

€ 36

  Boektoppers oudste kleuters  (pakket)

  4 prentenboeken + voorlees- en liedjes-cd

 

€ 20

 

 

 

Boektoppers oudste kleuters (abonnement)

7 prentenboeken +  voorlees-cd

(verspreid over het schooljaar)

€ 32

 

TIJDSCHRIFTEN LAGERE SCHOOL

 

1ste leerj.

  Zonnekind  1ste leerjaar 

€ 39

  Boekenboot “Robbe en Bas” 

€ 30

  Leesfan 1

€ 19,50

  Boektoppers pakket leerjaar 1:

  4 AVI-boeken + film + bingel-oefeningen

€ 20

2de leerj.

  Zonnekind 2de leerjaar

€ 39

  Boekenboot “Robbe en Bas” 

€ 30

  Leesfan 2

€ 19,50 

  Boektoppers pakket leerjaar 2: 

  4 AVI-boeken + film + bingel-oefeningen

€ 20

 

3de leerj.

  Zonnestraal

€ 39

  Leeskriebel

€ 30

  Klap

€ 20

  Boektoppers pakket leerjaar 3:

  4 boeken + film + bingel-oefeningen

€ 20

4de leerj.

  Zonnestraal

€ 39

  Leeskriebel

€ 30

  Klap

€ 20

  National Geographic Junior Basis

€ 36,95

  National Geographic Junior Plus

€ 46,95

  Boektoppers pakket leerjaar 4:

  4 boeken + film + bingel-oefeningen

€ 20

5de leerj.

  Zonneland

€ 39

  Vlaamse Filmpjes

€ 31

  Kits

€ 21

  National Geographic Junior Basis

€ 36,95

  National Geographic Junior Plus

€ 46,95

  Boektoppers pakket leerj.5-6: 4 boeken .+ film + bingel-oefeningen.

€ 20

6de leerj.

  Zonneland

€ 39

  Vlaamse Filmpjes

€ 31

  Kits

€ 21

  National Geographic Junior Basis

€ 36,95

  National Geographic Junior Plus

€ 46,95

  Boektoppers pakket leerj.5-6: 4 boeken + film + bingel-oefeningen. 

€ 20

 

10.1 Wijze van betaling

10.2 Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden?

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen met de directie.  Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingsmodaliteit.  Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag.

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd , zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing.
Indien dit niet mogelijk blijkt, zal het dossier overgemaakt worden aan een advocaat. Wanneer de advocaat een aangetekende ingebrekestelling verstuurt, zal een administratieve kost van € 50 worden aangerekend. Bovendien zullen er vanaf dat moment nalatigheidsintresten worden aangerekend aan de wettelijke intrestvoet op het verschuldigde bedrag.
Bij een invordering zullen enkel de rechtbanken van (zie hieronder) bevoegd zijn. 7 clusters:
Gent                                    Vredegerecht (VG) Gent + Rechtbank van Eerste Aanleg(REA) Gent
Zelzate/Wachtebeke            VG Zelzate + REA Gent
Brakel/Lierde                       VG Brakel + REA Oudenaarde
Aalter                                  VG Zomergem + REA Gent
Merksem/Brecht                   VG 10e kanton Merksem + REA Antwerpen
Turnhout                              VG 1e kanton Turnhout + REA Turnhout
Leopoldsburg/Tessenderlo     VG Beringen + REA Hasselt

Wanneer je laattijdig hebt afgezegd voor een schoolactiviteit of als je kind op dat moment afwezig is, zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat nog te recupereren is. Kosten die we al gemaakt hadden, kunnen we opnemen in de schoolrekening.

11 Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning

(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 9)

Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld op een banner die uitgehangen wordt op het jaarlijkse eetcafé.

 

12 Vrijwilligers

Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers.
De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren. De school doet dit via onderstaande bepalingen.

Organisatie : vzw Provincialaat der Broeders van Liefde, met ondernemingsnummer 0406.633.304, die haar zetel heeft te 9000 Gent, Stropstraat 119,

De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij de maatschappij Fortis onder polis 99.551.777/009.

Een bijkomende verzekering tot dekking van de lichamelijke schade tijdens de uitvoering van een vrijwilligersactiviteit of op weg van en naar de activiteit werd afgesloten bij Fortis maatschappij onder polis 98.557.074 (arbeidsongevallen veiligheidspolis onderwijs)

Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien. In uitzonderlijke gevallen kan de school een tegemoetkoming voorzien voor verplaatsingsonkosten.

Bij vrijwilligerswerk bestaat de kans dat je als vrijwilliger geheimen verneemt waarvoor een geheimhoudingsplicht bestaat. Het gaat dan vooral om vrijwilligerswerk bij telefonische
hulpverlening als Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn waarbij je in contact komt met vertrouwelijke informatie. Bij vrijwilligerswerk op school is de geheimhoudingsplicht normaal gezien niet van toepassing. Een vrijwilliger gaat discreet om met de informatie die hem of haar is toevertrouwd.

13 Welzijnsbeleid

13.1 Gezondheidsbeleid

Kinderen brengen geen snoep mee naar school. Vers fruit en/of een droge koek zijn wel toegestaan, bij voorkeur in een genaamtekend doosje. Koeken worden enkel in een doosje toegestaan.

WOENSDAG = FRUITDAG : Dat betekent dat er op woensdag enkel fruit wordt meegebracht naar school, koeken zijn die dag niet toegelaten.

Frisdrank op school is verboden. De kinderen worden gestimuleerd om voldoende water te drinken. Zij brengen daarvoor een genaamtekende beker mee van thuis. Op de speelplaats zijn drinkfonteintjes voorzien (lagere school). 

Kinderen brengen geen drank van thuis mee.

De kinderen kunnen elke dag melk, chocomelk, fruitsap of yoghurt (enkel in de lagere school) drinken/eten. Gemaakte onkosten hiervoor komen op de maandelijkse rekening.

13.2 Medicatie

Wanneer een kind ziek wordt op school, dan zal de school op eigen initiatief geen medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden het kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts laten komen. Indien nodig zal de dienst 112 worden opgebeld om het kind naar het ziekenhuis te brengen.

In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. Een aanvraagformulier hiervoor is terug te vinden op de website van de school.

Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met de ouders zoeken we naar een samenwerking met verpleegkundigen (bv. de diensten van het Wit-Gele Kruis).

 

13.3 Verkeersveiligheid

1. Naar school

De leerlingen die te voet naar school komen,  volgen de kortste en /of de veiligste weg van of naar de school. Op deze weg naar en van de school zijn de leerlingen verzekerd tegen ongevallen die zich zouden voordoen binnen een redelijke tijd voor of na het einde van de lessen.

We vragen aan de ouders die  kinderen met de wagen naar school brengen om dat te doen via de poort van de Ottergemsesteenweg of de poort aan de Stropstraat.  We vragen uitdrukkelijk om reglementair te parkeren om de veiligheid van alle kinderen te kunnen garanderen. De ouders dienen ervoor te zorgen dat hun kinderen veilig uitstappen en naar school komen. Ouders blijven verantwoordelijk tot de kinderen onder het toezicht van de school zijn. 

Wie met de fiets naar school komt, gebruikt de ingang van de Stropstraat. De ingang van de Ottergemsesteenweg mag ook gebruikt worden. In dat geval vragen we wel om niet te fietsen op de speelplaats, dan wel om te voet de fiets naar de fietsenstalling te brengen. Fietsen worden het best met een stevig fietsslot aan het fietsenrek vastgemaakt. De school is niet verantwoordelijk voor beschadiging of diefstal van fietsen. Fietskarren worden vastgemaakt aan de ketting ter  hoogte van de poort aan de kant van de Stropstraat. Van de ouders wordt verwacht dat zij de kinderen een veilige en reglementair uitgeruste fiets ter beschikking stellen. We raden aan om een fietshelm en fluo-veiligheidsjasje te dragen.

2. Veilig naar huis

Na schooltijd wachten de ouders achter het hek tot de begeleide rijen vertrokken zijn.

We organiseren begeleide rijen in volgende richtingen:

Kinderen die met de fiets naar huis gaan, mogen zelfstandig de school verlaten of te voet (met de fiets aan de hand)  deelnemen aan de begeleide rijen.

Kleuters worden afgehaald op de kleuterspeelplaats. We vragen om de poort steeds te sluiten. Overblijvende kleuters blijven onder toezicht op de speelplaats (opvang). Bij slecht weer worden de kleuters opgevangen in de gymzaal.

De leerlingen van de lagere school wachten ook op hun ouders op de speelplaats. Ze verlaten de school onder de verantwoordelijkheid van hun ouders. Kinderen die niet tijdig afgehaald worden, wachten op de speelplaats en gaan op het moment dat de opvang/studie begint mee met de groep.

In uitzonderlijke gevallen kunnen leerlingen de school zelfstandig verlaten. Dit kan enkel mits een gehandtekend briefje van de ouders en de toelating van de directie. 

Als een leerling om een dringende reden de school moet verlaten binnen de schooltijd, wordt dit schriftelijk door de ouders gevraagd en de toelating hiervoor dient door de directeur verleend te worden.

13.4 Rookverbod

Er geldt een permanent rookverbod op school voor iedereen die zich  op het schooldomein bevindt. Het is dus verboden te roken in zowel gesloten ruimten van de school als in openlucht op de schoolterreinen. Als je kind het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en tuchtreglement. Als je vindt dat het rookverbod op onze school ernstig met de voeten wordt getreden, kan je terecht bij de directeur.

Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen onder het rook-verbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten.

14 Afspraken en leefregels

14.1 Toegang tot de klaslokalen

We vragen om de leerkrachten tijdens de lesuren niet te storen. Als ouders een leerkracht willen spreken, kunnen ze dat doen voor  en na schooltijd of op afspraak. Een afspraak kan mondeling gemaakt worden, via mail, het heen-en-weerschriftje of de schoolagenda. Enkel wanneer er ernstige en dwingende redenen voorhanden zijn, kan aan de ouder(s) de toestemming verleend worden om een onderhoud met de leerkracht te hebben tijdens de lestijd.

Leerlingen mogen tijdens de pauzes en de opvang niet zonder toestemming van de leerkracht in de klaslokalen zijn.

14.2 Omgangsvormen

De leerlingen spreken medeleerlingen, leerkrachten en andere medewerkers van de school op een passende en beleefde manier aan.

Leerlingen spelen met elkaar zonder elkaar te plagen of te pesten. Hierbij respecteren zij elkaar en wordt er niemand uitgesloten. Leerlingen doen elkaar geen pijn. Bij ruzies treedt de leerkracht van toezicht vooral op als bemiddelaar. Hij/zij laat de kinderen tegen elkaar praten en een oplossing zoeken. Indien nodig kan de leerkracht een leerlinge even time-out geven. Dat betekent dat de leerling even opzij gaat staan of een aantal toeren stapt op de speelplaats. Voor de aanpak rond pesten hanteren wij de No-blame methode.

Van zodra de kinderen op de speelplaats komen, plaatsen zij hun schooltas op de daartoe voorziene en de door de leerkracht aangeduide plaats.

Ook buiten de school (op leertocht, museumbezoek, schoolreis, ....) wordt van de kinderen een correct gedrag  verwacht ten aanzien van iedereen. Zij  dienen  zich te houden aan de richtlijnen van de leerkracht of begeleider (vb. een gids).

14.3 Kleding

Wij hebben graag dat de kinderen netjes en verzorgd naar school komen.

Van onze leerlingen verwachten wij dat zij een onderscheid maken tussen school- en vakantiekledij. Halskettingen, armbandjes, oorringen kunnen voor onveilige situaties zorgen tijdens het spel. Hangende oorringen zijn niet toegelaten.

Jassen, mutsen, sjaals, ...hangen aan de kapstokken op een door de leerkracht aangeduide plaats.

Voor de kleuters stellen wij gemakkelijke en sobere kledij op prijs. Ritsen, bretellen ... bemoeilijken het aan- en uitkleden en het toiletbezoek.

14.4 Persoonlijke bezittingen

De kinderen hebben geen GSM nodig op school, indien nodig kunnen de ouders altijd gecontacteerd worden via het schoolsecretariaat. Indien de GSM toch meekomt naar school, blijft hij in de schooltas en wordt uitgeschakeld tijdens de duur van de lessen en de opvang.

Kinderen brengen geen speelgoed mee van thuis.

De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk materiaal dat de leerling achtergelaten heeft op de school. Alles zoveel mogelijk naamtekenen kan al voorkomen dat veel kledingstukken op school achterblijven.

Verloren kledingstukken worden verzameld aan de kapstokken in de inkomhal. Niet afgehaalde kledingstukken worden op het einde van het schooljaar aan een goed doel geschonken.

14.5 Eerbied voor materiaal, schoolgebouwen en schoolomgeving

De school biedt kosteloos alle materialen aan die nodig zijn om de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven. Wij vragen aan ouders om enkel een schooltas te voorzien. Voor kleuters mag dat een rugzakje of klein tasje zijn. Voor de lagere school vragen we om een schooltas te voorzien waarin een A4-map past. De leerlingen mogen het materiaal van de school een heel schooljaar gebruiken. We verwachten dat het materiaal met zorg behandeld en op het einde van het schooljaar teruggegeven wordt. Normale slijtage wordt zeker aanvaard. Schoolmateriaal dat ernstig beschadigd of zoek is, wordt door de ouders vervangen of vergoed.
De leerlingen hebben de nodige zorg voor het schoolgebouw en het meubilair. Beschadigingen die door de leerlingen opzettelijk zouden aangebracht worden, zullen hersteld worden op kosten van de betrokken ouders.

De leerlingen houden de speelplaats en de speeltuin net door elke vorm van afval in de specifieke vuilnisbakken te gooien.

14.6 Lichamelijke opvoeding

De lessen bewegingsopvoeding op onze school worden verzorgd door de leerkrachten  bewegingsopvoeding, ook voor de kleuters.

Voor de wekelijkse turnlessen draagt elke leerling van de lagere school een schooleigen T-shirt en donkerblauwe sportbroek (aan te kopen via de school)  en sportschoenen. Sportschoenen (geen zwarte zolen!) brengen de leerlingen van thuis mee.
De leerlingen gebruiken voor de turnlessen ook een schooleigen turnzak die op school wordt aangekocht. Gelieve alle materiaal en kledij te naamtekenen.  Voor iedere vakantie wordt turnkledij meegegeven naar huis om te wassen.

Gedurende twee periodes gaan de leerlingen van de lagere school wekelijks zwemmen. De kosten voor de zwembeurten worden verrekend via de schoolrekening. Voor de leerlingen van het zesde leerjaar zijn de zwembeurten gratis. De leerlingen voorzien zelf een zwemzakje met zwemkledij (geen zwemshorts) en een handdoek.

Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding. Je kind krijgt enkel vrijstelling op basis van een doktersattest. Dit attest wordt overhandigd aan de klas- of gymleerkracht. 

14.7 Huiswerk en lessen in de lagere school

Meer info over  huiswerk en lessen is terug te vinden op onze website. Je vindt er ook onze visie en concrete richtlijnen. Op het secretariaat kan je de papieren versie krijgen. Elke leerkracht maakt ook klaseigen afspraken. Deze worden toegelicht op de klassikale infoavond begin september.

15 Leerlingenevaluatie/Rapportering aan ouders

De leerlingen van de lagere school krijgen 7 keer per schooljaar een leefrapport mee. Het leefrapport vertelt meer over de leefhouding van je kind. We onderscheiden hierin drie onderdelen: de leer- en werkhouding, de sociale vaardigheden en algemene vaardigheden (orde, medewerking, inzet, …)

Vijf keer per jaar krijgen de leerlingen ook een leerrapport. Het leerrapport brengt de vorderingen op het vlak van leren in kaart. De wijze van evalueren wordt uitgelegd in de begeleidende brief die wordt meegegeven met beide rapporten. De wijze van evalueren wordt toegelicht op het document dat bij het rapport zit en op de website (onderdeel zorg – differentiatie).

Bij het begin van het schooljaar worden de data waarop een rapport meegegeven wordt, meegedeeld aan de ouders via mail/op papier.

Wij organiseren 4 oudercontacten per schooljaar:

De exacte data worden meegedeeld bij het begin van het schooljaar.

16 Leerlingenbegeleiding

16.1 Leerlingenbegeleiding op school

Als school hebben wij de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te voorzien. Alle info hierrond vind je op de website bij het onderdeel ‘zorg’. Op eenvoudig verzoek bieden wij de papieren versie aan. Wij werken hiervoor op 4 domeinen:

16.2 Dienstverlening door CLB

De school werkt samen met het CLB. Dit zijn de concrete afspraken over de dienstverlening tussen de school en CLB:

16.2.1 Wat doet het CLB?

Het CLB staat in voor kwaliteitsvolle leerlingbegeleiding waarbij leerlingen en ouders steun ervaren, zich gewaardeerd voelen en betrokken worden.

Je kan bij het CLB terecht voor vragen over:

Het CLB-team verbonden aan de school bestaat uit contactpersonen en trajectbegeleiders. Onze contactpersoon is Ilse Van den Bergh. Je kan haar bereiken via mail: ilse.vandenbergh@vclbgent.be of op het telefoonnummer 09 277 83 40.

De contactpersoon is het aanspreekpunt voor de leerlingen, ouders en scholen. Hij/zij beluistert uw vraag en biedt ondersteuning waar mogelijk. Daarnaast heeft elke school ook een vaste arts en verpleegkundige. Indien er meer hulp gewenst is, kan de contactpersoon u voorstellen om samen te werken met een trajectbegeleider van het CLB of u toeleiden naar een andere hulpverlener.

De trajectbegeleiders bieden u een begeleiding aan op maat en/of een diagnostisch traject. Dit kan worden opgenomen door een arts, maatschappelijk werker, psycholoog/pedagoog of verpleegkundige.

Als de school wenst dat het CLB een leerling begeleidt, dan bespreekt de school dit vooraf met de leerling en/of de ouders (tenzij bij een vermoeden van zorgwekkende verontrusting). Indien dit om één of andere reden niet is gebeurd, beperkt de CLB-medewerker zich tot een 1ste gesprek. Na dit gesprek beslist de handelingsbekwame leerling als er nog verdere gesprekken volgen. Indien de leerling niet handelingsbekwaam wordt geacht, beslissen de ouders.

Voor de begeleiding van leerplichtproblemen (veelvuldige afwezigheden) is instemming van de leerling of van de ouders niet vereist. School en CLB werken hierbij nauw samen. Als er niet wordt ingegaan op de initiatieven van het CLB, meldt de school dit aan het Departement Onderwijs.

De artsen en verpleegkundigen van het CLB verzorgen samen de systematische contactmomenten. Ze nemen ook vragen op over besmettelijke ziekten. Deelname aan de systematische contactmomenten en de preventieve maatregelen in kader van besmettelijke ziekten is verplicht. De ouders of de leerling kunnen zich wel verzetten tegen het uitvoeren van het medisch onderzoek door een bepaalde arts of verpleegkundige. Dit verzet moet schriftelijk ingediend worden (formulieren zijn te verkrijgen in het CLB). In geval van verzet dient het medisch onderzoek uitgevoerd te worden door een andere arts en/of verpleegkundige. De resultaten van dit onderzoek worden aan het CLB bezorgd.

Als een leerling van school verandert, behouden de school en het CLB hun bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een andere school.

Het CLB respecteert het pedagogisch project van de school en de rechten van het kind.

16.2.2 Het CLB-dossier

Elke leerling heeft een CLB-dossier. Daarin wordt de essentie van de tussenkomsten en begeleidingen opgenomen. Bij het hanteren van dit dossier wordt rekening gehouden met de regels over het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Inzage in het dossier is mogelijk. Daarvoor kan je je wenden tot het onthaal van het CLB.

Als de leerling van school en daardoor ook van CLB verandert, zal het CLB-dossier 10 dagen na de start van het schooljaar of 10 dagen na de inschrijving bezorgd worden aan het nieuwe CLB. De leerling of de ouders hoeven daar niets voor te doen.

Indien de leerling of de ouders niet wensen dat het dossier wordt overgedragen, dan moet er binnen de 10 dagen na inschrijving schriftelijk verzet aangetekend worden bij het CLB van de vorige school.

De vaccinatiegegevens, de gegevens in het kader van de verplichte begeleiding (systematische contactmomenten en begeleiding van leerplichtproblemen), een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag M-decreet (indien van toepassing), worden altijd aan het nieuwe CLB bezorgd. Hiertegen is geen verzet mogelijk.

Het CLB en de school kunnen informatie over leerlingen uitwisselen indien ze relevant is en de handelingsbekwame leerling of ouder hiervoor toestemming geeft. Bij het doorgeven en het gebruik van gegevens wordt steeds rekening gehouden met de regels over het beroepsgeheim en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Het CLB-dossier wordt tot ten minste tien jaar na de datum van het laatste systematisch contactmoment bewaard. Daarna wordt het dossier vernietigd, maar niet vroeger dan het ogenblik waarop de leerling 25 jaar wordt.

16.2.3 Samenwerking met leerling, ouders en scholen

Een constructieve samenwerking met alle betrokkenen verhoogt de kans op een kwaliteitsvolle begeleiding. Indien u vragen heeft over het verloop van onze begeleiding, kan u terecht bij de betrokken CLB-medewerker, de coördinator of de directie.

Indien deze stappen toch niet tot een constructieve samenwerking leiden, kan u een klacht indienen. De formele klachtenprocedure wordt gestart door een schriftelijke klacht (brief of e-mail) te richten aan de directeur. De directeur contacteert u binnen de 10 werkdagen.

Vrij CLB regio Gent
t.a.v. Hugo Van de Veire
Holstraat 95
9000 Gent
Hugo.vandeveire@vclbgent.be

17 Revalidatie / Logopedie tijdens de lestijden

(zie punt 4.6 infobrochure onderwijsregelgeving)

Er zijn twee situaties waardoor een kind afwezig kan zijn omwille van revalidatie tijdens de
lestijden:

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind revalidatie te laten volgen tijdens de lestijden. Deze regeling is alleen van toepassing voor een leerplichtige leerling.

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te staan, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie als behandeling van een stoornis die is
vastgelegd in een officiële diagnose (bv. dyslexie of dyscalculie) toe te staan, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:

De directeur van de school neemt, op basis van de verzamelde documenten, de uiteindelijke beslissing of de revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet. Deze beslissing wordt door de school aan de ouders meegedeeld.

18 Privacy

(zie punt 10 infobrochure onderwijsregelgeving

18.1 Welke informatie houden we over je bij?

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen doorheen de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen alleen gegevens van je kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –begeleiding. Bij sommige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we je uitdrukkelijke toestemming nodig.

De gegevens van je kind verwerken we hierbij met Informat en Schoolonline. We maken met de softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens. De leveranciers mogen de gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.

De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens. De toegang is beperkt tot de personen die
betrokken zijn bij de begeleiding van je kind, zoals de klassenraad, het CLB en de ondersteuner.

Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over de gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met je schriftelijke
toestemming. Je kan je toestemming altijd intrekken.

Als je vragen hebt over de privacy rechten van je kind, kan je contact opnemen met de directeur.

18.2 Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden: De gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Als ouder kan je – op verzoek - deze gegevens inzien. Je kan je tegen de overdracht van deze gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Je brengt de directeur binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar. Wij zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school door te geven.

18.3 Publicatie van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes …)

We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website en dergelijke. Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de opnames maken, zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn.

Bij het begin van de schoolloopbaan vragen we jou als ouder om toestemming voor het maken en publiceren van deze beeld- en geluidsopnames. Jouw toestemming die we via een toestemmingsformulier vragen, blijft in principe gelden voor de hele schoolloopbaan van je kind op onze school. Enkel indien we de beeld- of geluidsopnames voor een ander doel gebruiken dan we eerder aan jou hebben gevraagd, vragen we opnieuw jouw toestemming. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd je toestemming nog intrekken. Hiervoor kan je terecht op het secretariaat.

We wijzen erop dat deze privacyregels ook voor je kind gelden. Volgens de privacyregelgeving mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere
personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen.i

Tijdens de schooluren mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen, bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken. 

18.4 Recht op inzage,  toelichting en kopie

Je kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Je kan inzage krijgen in en uitleg bij die gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directeur. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen.

18.5 Bewakingscamera’s

Wij kunnen gebruik maken van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder camerabewaking staan worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Iedereen die gefilmd werd, mag vragen om die beelden te zien, maar dat kan enkel bij een grondige reden.

19 Participatie

19.1 Schoolraad

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

Wegens gebrek aan kandidaten is er in onze school momenteel geen schoolraad voor de lopende mandaatperiode.

19.2 Ouderraad

De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad heeft een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur. De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

Onze school heeft geen ouderraad maar wel een oudercomité. Dit is een groep van geëngageerde ouders die zich structureel inzet voor de school. Het oudercomité heeft geen decretale verankering, d.w.z. dat de rechten en plichten niet bij wet zijn vastgelegd. Het statuut van een oudercomité is een feitelijke vereniging. Ouders die dat willen, kunnen op elk moment toetreden tot het oudercomité. Het oudercomité behartigt de gezamenlijke belangen van de kinderen op school, geen individuele. Daarvoor verwijzen zij ouders door naar de leerkrachten of de directie.

20 Klachtenregeling

Wanneer je ontevreden bent met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons schoolbestuur of zijn personeelsleden, of met het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen, dan kan je contact opnemen met de directeur of het schoolbestuur.

Samen met jou zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we in onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om via
bemiddeling tot een oplossing te komen.

Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor jou volstaat, dan kan je je klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie is door Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en ouders over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van/door hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen van een klacht moet je een brief sturen naar het secretariaat van de Klachtencommissie. Het correspondentieadres is:

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie
Guimardstraat 1
1040 Brussel


Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen of via het daartoe voorziene contactformulier op de website van de Klachtencommissie. http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen.

De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen als ze aan de volgende voorwaarden voldoet:

* klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv. die betrekking hebben over een misdrijf);

* klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen;

* klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al dan niet genomen maatregelen in het kader van zijn ontslag-, evaluatie-, of tuchtbevoegdheid t.a.v. personeelsleden;
* klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat (bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een evaluatiebeslissing …).

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk
reglement dat beschikbaar is via http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen.

De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van deze klachtenregeling heeft dan ook geen juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan niet in beroep worden gegaan.

Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit.

21 Infobrochure onderwijsregelgeving

De school stelt jou als ouder bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit schoolreglement.

Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school.
De inhoud van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder je instemming. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school de ouders via mail of nieuwsbrief. Op jouw verzoek ontvang je een papieren versie van het document.
 

De versie van september 2018 werd op de website van de school geplaatst