Deel 1: Informatie

Dit deel is meer van informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we de informatie in dit deel in de loop van het schooljaar wijzigen.

1 Contact met de school

Directeur
Ann Meirlaen

0477 046 101

directie@spgent.be

Secretariaat
Mieke De Bosschere
Sandra De Stobbeleir
secretariaat@spgent.be

Zorgcoördinator  en leerkrachtenteam
Zie website : wie is wie

Website van de school
www.sintpaulusott.be

2 Schoolbestuur

Benaming : vzw Provincialaat der Broeders van Liefde
Stropstraat 119
9000 GENT

Gedelegeerd bestuurder :
Dhr. Koen Oosterlinck

Gemandateerde van het schoolbestuur :
Dhr. Yves Demaertelaere

Congregationele pedagogische begeleiding : deze staat als team van pedagogische begeleiders in voor de sector gewoon onderwijs (2,5 tot 20 jaar) met elk een eigen focus.

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.  Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

3 Scholengemeenschap

Scholengemeenschap Gent-Drongen  - E. De Deynestraat 2 - 9000 Gent

met :

   Vrije Basisschool, Ebergiste De Deynestraat 2  9000 Gent

   Vrije Basisschool, Smidsestraat 76   9000 Gent

   Vrije Basisschool, Baarledorpstraat 4   9031 Drongen

   Vrije Basisschool, Oude-Abdijstraat 11  9031 Drongen

   Vrije Basisschool, Oudeheerweg 3   9051 Sint-Denijs-Westrem

   Vrije Lagere School BuO, Ebergiste De Deynestraat 1   9000 Gent

   Vrije Basisschool BuO, Jules Destréelaan 67   9050 Gentbrugge

   Vrije Basisschool, Gavergrachtstraat 97   9031 Drongen

   Vrije Basisschool, Ottergemsesteenweg 155   9000 Gent

Coördinerend directeur : Mevr. Ann Gansbeke

4 Organisatie van de school

4.1 Schooluren

De school is open van 7.15 uur tot 18.00 uur.

De lessen gaan door:

maandag: van 8.30 uur – 12.05 uur en van 13.30 uur tot 15.50 uur

dinsdag: van 8.30 uur – 12.05 uur en van 13.30 uur tot 15.50 uur

woensdag: van 8.30 uur – 11.40 uur

donderdag: van 8.30 uur –12.05 uur en van 13.30 uur tot 15.50 uur

vrijdag: van 8.30 uur – 12.05 uur en van 13.30 uur tot 15.00 uur

Buiten de lessen zijn de kinderen onder het toezicht van een leerkracht of een toezichter van de voor- of naschoolse opvang. Zij mogen niet alleen op de speelplaats zijn zonder toelating van de toezichter.

4.2 Kalender vakanties en verlofdagen schooljaar 2020 - 2021

facultatieve vrije dag                   : maandag 05/10/20

pedagogische studiedagen            : woensdag 28/10/20 en woensdag 09/12/20

herfstvakantie                              : maandag 02/11/20  tot en met vrijdag 06/11/20

Wapenstilstand                             : woensdag 11/11/20

kerstvakantie                               : maandag 21/12/2020  tot en met vrijdag 01/01/2021

 

in het tweede trimester

pedagogische studiedag                : woensdag 13/01/2021

facultatieve vrije dag                   : maandag 08/03/21

krokusvakantie                             : maandag 15/02/21 tot en  met vrijdag 19/02/21

paasvakantie                                : maandag 05/04/21 tot en met vrijdag 16/04/2021

 

in het derde trimester

O.-L.- H. Hemelvaart                   : donderdag 13/05/2021 en vrijdag 14/05/2021 (brugdag)

Pinkstermaandag                         : maandag 24/05/21

start zomervakantie                    : donderdag 01/07/2021

4.3 Voor- en naschoolse opvang

Voorschools :

 

 

Elke dag :

7.15 – 8.10

0.80 EUR

 

8.10 – 8.30

gratis

Naschools :

 

 

Ma, di, do

van 15.50 tot  16.15

gratis

 

tot  17.00

0.80 EUR

 

tot  18.00

1.60 EUR

woe

van 11.40 tot 12.15

Gratis

 

tot 13.30

0.80 EUR

 

tot  16.00

2.80 EUR

 

tot 17.00

3.60 EUR

 

tot 18.00

4.40 EUR

vrij

15.00 – 15.15

gratis

 

tot 16.00

0.80 EUR

 

tot 17.00

1.60 EUR

 

tot 18.00

2.40 EUR

Verwittig je de school indien je merkt dat je door onvoorziene omstandigheden (files,…) niet voor 18.00 uur op school kan zijn ? In dat geval zal poetsvrouw Marijke je kind(eren) verder opvangen op school. We willen wel benadrukken dat dit een noodoplossing is en zeker niet gezien mag worden als een uitbreiding van de opvang. We vragen een ontmoedigingspremie van 5 EUR per begonnen half uur, contant te betalen.

Plaats: op school

Verantwoordelijke(n): eigen en externe toezichters

Lagere schoolkinderen werken in de studie aan hun taken en lessen (16.15-17.00 uur). Leerlingen van het eerste leerjaar mogen gaan spelen als ze klaar zijn. Kleuters worden apart opgevangen en mogen spelen.

4.4 Middagverblijf op school

Middagtoezicht : 12.05 – 13.30 uur

Plaats : op school

Vergoeding : 0.80 EUR per middag

Verantwoordelijke(n) : eigen en externe toezichters

Warme maaltijden kunnen per schooljaar, per trimester of per maand besteld worden. De kinderen kunnen kiezen uit een maaltijd met vlees/vis of een vegetarische maaltijd. Maandag is veggiedag. We verplichten niemand maar stimuleren de kinderen om deel te nemen.

Een warme maaltijd voor een kleuter kost 3.00 EUR, voor een leerling van de lagere school 3.60 EUR. Soep is inbegrepen in deze prijzen, een drankje kost 0.25 EUR.

4.5 Opvang in de zomervakantie

1 week in juli en 1 week in augustus

Plaats : op school, voor kinderen van de school

Verantwoordelijke(n) : Freetime en eventueel andere externen

 

5 Samenwerking

5.1 Met de ouder(s)

Een goede samenwerking met ouders vinden wij heel belangrijk. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur, met de klasleerkracht of de zorgcoördinator (Zie ook engagementverklaring). Soms nodigen wij zelf de ouders uit. Ook bij de leden van ons oudercomité kan je steeds terecht.

Contact

Contactpersoon voor een afspraak: zie personeelsstructuur op de website – wie is wie? 0477 046 101

Wijze waarop de school contact opneemt: telefonisch, via mail, persoonlijk

Ouderraad

Oudercomité

 

Onze school heeft geen ouderraad, wel een oudercomité.

Bestuur: Inge De Jongh en Francis Vlieghe

Contactgegevens voorzitter: bestuur_oc@sintpaulusott.be

Leden: zie website van de school - oudercomité

 

5.2 Met de leerlingen

5.2.1 Leerlingenraad

Verkiezingsprocedure : 2 leerlingen per klas (lagere school) worden verkozen als afgevaardigde voor 1 schooljaar

Samenstelling : 12 leerlingen

Verantwoordelijke leerkracht : juf Natascha, juf Eva, juf Annelore

5.3 Met externen

5.3.1 Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Onze school werkt samen met:
Vrij CLB regio Gent, Marialand 29 - 9000 Gent  09/277 83 40- marialand@vclbgent.be
 

    Contactpersoon: Ilse Van den Bergh

 

Wanneer en hoe is het CLB bereikbaar?  

Het CLB is gesloten: 

Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk je de infobrochure onderwijsregelgeving punt 2. Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van het kind (zie ook engagementsverklaring). Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet. 

5.3.2 Lokaal Overlegplatform

Contactpersoon: Els Bertels

Adres: Henri Dunantlaan 1 9000 Gent

els.bertels@ond.vlaanderen.be

website: www.meldjeaan.gent.be

5.3.3 Ondersteuningsnetwerk DiverGENT.

Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk DiverGent.

e-mail: basis@divergent.gent

tel:  0476 977 734

5.4 Nuttige adressen

5.4.1 Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Guimardstraat 1 - 1040 Brussel
02 507 06 01
klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen

5.4.2 Commissie inzake leerlingenrechten

Vlaamse Overheid - Agentschap voor onderwijsdiensten – AgODi
Secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten
t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs)
H. Consciencegebouw
Koning Albert-II laan 15 - 1210 Brussel
02/553 93 83
commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be

5.4.3 Commissie zorgvuldig bestuur

Vlaamse Overheid - Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi
t.a.v. Frederik Stevens
Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel
02/553 65 56
zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be