Christelijke school

Onze school maakt deel uit van het ‘Katholiek Onderwijs Vlaanderen’ en is een school van de ‘Broeders Van Liefde’.

Dat betekent dat wij de waarden van het christelijk geloof als fundament zien voor leren en opvoeden. Uiteraard doen we dit met respect voor en in dialoog met elke  geloofsovertuiging.

In het pedagogisch project van de Broeders van Liefde staat dan ook te lezen :  ‘Bij dit alles profileren we ons als dialoogschool: vanuit onze eigen inspiratie en met respect voor andere (levensbeschouwelijke) overtuigingen nodigen we iedereen uit met elkaar in dialoog te gaan over wat onszelf, de andere en de wereld beter kan maken. We zien onze katholieke geloofstraditie niet als een gesloten verhaal dat te nemen is of te laten, maar als een rijke bron om steeds nieuw en anders van te leven. Daarom gaan we ook in dialoog met de tradities van de katholieke geloofsgemeenschap. We creëren bewust openheid voor verschillende andere geloofstradities en levensbeschouwingen. We nodigen daarbij personeelsleden, leerlingen, ouders, … uit om in een permanente dialoog te gaan met de ander vanuit onze eigen overtuigingen.’

 

Op onze school volgen alle kinderen de godsdienstlessen, gegeven door de klasleerkracht.  Voor de kleuters zijn dit geen echte ‘lessen’ maar godsdienstmomentjes. In de lagere school staan 3 lestijden godsdienst op het weekrooster.  Tijdens deze lessen maken de kinderen kennis met het christelijk geloof en gaan we in dialoog met andere levensbeschouwelijke visies en geloofsovertuigingen.  Er kan uitgegaan worden van een bijbelverhaal, de actualiteit, ervaringen van kinderen, gebeurtenissen in het leven van kinderen,….

Elk schooljaar wordt er gekozen voor een thema waarrond we werken gedurende een vijftal momenten : bij het begin van het schooljaar, met Kerstmis, tijdens de vastenactie, met  Pasen  en op het einde van het schooljaar. In de hal van de school is één en ander terug te vinden rond dit thema. Soms houden we een eucharistieviering, al dan niet in de kerk. Een andere keer kiezen we voor een bezinning of een solidariteitsactie.

De kinderen van het eerste leerjaar krijgen de kans om hun eerste communie te doen. Als het mogelijk is, gebeurt dit ook binnen het jaarthema.