Zorg op school

Zorg LAGER 

 

We vinden het belangrijk dat kinderen zich goed voelen bij ons op school. We willen dat de leerlingen zichzelf kunnen zijn en dat er klasgenoten en leerkrachten zijn waarop ze kunnen vertrouwen. Kinderen moeten zich kunnen ontplooien.

  • Laten voelen dat men fouten mag maken en hen begeleiden in deze positieve groeimindset
  • Kinderen positief benaderen en bevestigen bij inspanningen die ze leveren
  •  

 

Elk kind word geacht te functioneren in zijn ‘zone van naaste ontwikkeling’. Hierdoor proberen we elk kind zover mogelijk te krijgen in zijn ontwikkeling. We leggen daarbij de lat hoog voor iedereen, ieders lat ligt op een andere hoogte. We streven naar een gelijkwaardige inspanning van ieder kind. De leerlingen worden opgevolgd en bijgestuurd waar nodig in onze brede basiszorg in de klas of in de zorgklas.

We respecteren ieders eigenheid en ieder kind wordt gestimuleerd om te groeien. Indien de brede basiszorg voor een kind niet volstaat, wordt gezocht naar een antwoord op de vraag: “Wat heeft dit kind nodig?” (eerder dan : “Wat heeft dit kind?).

Om elke leerling uit te dagen in zijn eigen leerproces en de lat voor iedereen zo hoog mogelijk te houden, wordt de leerstof gedifferentieerd aangeboden. Voor leerlingen die basisleerstof onvoldoende beheersen, wordt herhaling of preteaching (les vooraf) voorzien. Andere leerlingen krijgen verdiepings- en/of uitbreidingsoefeningen. Deze worden op verschillende manieren aangeboden in de klas of in de zorgklas (vb. maatwerk, harde noten, meersporenbeleid, ...). Op die manier proberen we ieder kind te stimuleren om zijn grenzen te verleggen. Deze aanpak kan verschillen van klas tot klas. De zorgleerkracht ondersteunt de klasleerkracht hierbij.

Vanuit observaties en metingen gaan de klas-en zorgleerkracht op zoek naar het niveau van ontwikkeling per kind, zijn talenten en interesses. Blijvende groei zien is belangrijk doorheen deze basiszorg.

Zowel kinderen die niet presteren op het basisniveau als kinderen die een extra uitdaging nodig hebben, komen in aanmerking voor verhoogde zorg. Er wordt gezocht naar ‘redelijke aanpassingen’ die een antwoord bieden op de onderwijsbehoeften van een kind. We trachten zo veel en zo lang als mogelijk kinderen bij het gebeuren van de klasgroep te houden. We proberen  ‘individuele trajecten’ te vermijden.

Bij dit alles vinden we de communicatie en samenwerking met ouders heel belangrijk. We nodigen ouders en eventuele externe dienstverleners uit voor een gesprek. 

Indien de verhoogde zorg ontoereikend is, volgt een uitbreiding van de zorg. Samen met ouders en CLB wordt er gezocht naar externe hulp: revalidatiecentrum, logopedist, huistaakbegeleiding, ondersteuning van een psycholoog, GON-begeleiding,…. We vinden het belangrijk dat er met andere instanties effectief samengewerkt wordt om de zorg zo goed mogelijk af te stemmen op de noden van het kind.

In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat voor een kind toch ‘een school op maat’ wordt voorgesteld. 

 

ZORG KLEUTER 

De zorg in de kleuterschool vertrekt vanuit de bevindingen van de klasleerkracht. Welbevinden en betrokkenheid staan hierbij centraal. Een kleuter die zich goed voelt in de klas en die geboeid wordt door het rijke aanbod van beleven, spelen en leren, is in ontwikkeling.  

Als ouder heb je misschien al opgemerkt dat kleuters soms heel snel evolueren binnen één aspect van de ontwikkeling terwijl de rest lijkt stil te staan. Dat is typisch aan de ontwikkeling van jonge kinderen. Daarom wordt er in de klas een gevarieerd aanbod gecreëerd dat kansen op de verschillende ontwikkelingsdomeinen biedt. Wij vinden het bovendien belangrijk om een goed zicht te hebben op de ontwikkeling van elke kleuter. Zo kunnen we gepast reageren wanneer een kind zich niet goed lijkt te voelen, niet geboeid kan worden door het klasaanbod of gedurende een lange tijd niet of weinig lijkt vooruit te komen. 

Voor kleuters die het nodig hebben, voorziet de kleuterjuf een aantal extra oefenkansen. Dit kan gebeuren door ander speelgoed aan te bieden, door bepaalde spelvormen voor te bereiden, door opdrachtjes te herhalen, …

Daarbij kan de klasleerkracht rekenen op ondersteuning van de zorgleerkracht. Deze gaat in het zorgklasje met een klein groepje aan de slag. De kleuters kunnen zich samen op een speelse manier verdiepen in bepaalde vaardigheden. Er worden activiteiten georganiseerd om de denk-, reken- en schrijfvaardigheden als voorbereiding op de stap naar de lagere school te stimuleren. Ook sociale vaardigheden worden hierbij geoefend.

We schenken ook heel wat aandacht aan de taalontwikkeling van onze kleuters.

We bieden extra zorg voor alle kleuters die het moeilijk hebben met de Nederlandse taal, al dan niet als moedertaal. Dit gebeurt door heel sterk aan te sluiten bij de themawerking van de klas. De woordenschat van  een klasthema wordt in de taalklas op een speelse manier verder verworven. De zorgleerkracht kan een klasactiviteit herhalen of aan pré-teaching doen. D.w.z. dat de zorgleerkracht met het taalgroepje een activiteit op voorhand doet. Zo krijgen deze kleuters een beetje ‘voorsprong’ en stijgt hun zelfbeeld. We merken dat hun deelname aan het klasgebeuren na pre-teaching veel groter is.

Sommige kleuters kunnen extra uitdagingen aan. We vinden het belangrijk dat we ook aandacht hebben voor hen. Zij kunnen rekenen op een extra aanbod van zowel de klas-als de zorgleerkracht. Er wordt individueel gezocht: “Wat heeft die kleuter nodig om zich optimaal te ontwikkelen en zich blijvend geboeid en betrokken te voelen?”