In de praktijk

Organisatie van de schooluren

De lessen worden gegeven van maandag t.e.m. vrijdag.

Op woensdagnamiddag is er vrijaf.

Schooluren : 

Elke dag van 8.30u. tot 12.05u. en van 13.30u. tot 15.50u. 

Op woensdag eindigt de school om 11.40u. en op vrijdag om 15.00u.

 

Terug naar boven

Opvang - tussendoortjes - lunch

Ochtend- en avondopvang.

‘s Morgens is er opvang voorzien vanaf 7.15u.

‘s Avonds kunnen de kinderen nablijven tot 18.00u., ook op woensdag. Voor deze opvang (ochtend en avond) wordt een vergoeding gevraagd van € 0,80 per uur.

Ieder begonnen uur dient volledig te worden betaald.

Lagere schoolkinderen werken in de studie (16.15u. tot 17.00u.) aan hun taken en lessen.

Kleuters worden onder een speelsere vorm opgevangen.

Verwittig je de school indien je merkt dat je door onvoorziene omstandigheden (files,…) je kind(eren) niet kan afhalen voor 18.00 u.? In dat geval zal Marijke De Smet de overblijvende kinderen meenemen naar huis. Ouders kunnen hun kinderen bij haar (Ottergemsesteenweg 135) afhalen. We willen wel benadrukken dat dit om een noodoplossing gaat en zeker niet mag gezien worden als een uitbreiding van de opvangmogelijkheden. We zullen dan ook een ontmoedigingspremie van € 2.5 per begonnen half uur vragen, contant te betalen.

Tussendoortje - middagopvang

In de voormiddag kunnen kleuters en leerlingen water, melk, chocomelk of fruitsap drinken in de klas. Een brikje melk kost € 0,30, chocomelk kost € 0,35 en fruitsap € 0,40. Kinderen van de lagere school kunnen ook yoghurt krijgen tegen € 0,37. Water is leidingwater en is gratis. We vragen dat kinderen hun eigen beker meebrengen en in de klas bewaren.

Over de middag kunnen de kinderen overblijven. Er zijn 2 mogelijkheden voorzien:

Er mag van thuis geen drank meegebracht worden.

Als de prijzen wijzigen worden de ouders hiervan schriftelijk verwittigd.

Er wordt tevens een vergoeding van € 0,80 per kind per middag gevraagd voor toezicht.

Ook op woensdag kunnen de kinderen op school blijven. Er is dan evenwel geen mogelijkheid tot het nemen van een volle maaltijd; de kinderen brengen zelf hun lunchpakket mee, drank wordt op school genomen.

Een slaapklasje voor de allerkleinsten

Een kinderverzorgster komt elke volle schooldag om 12.00 u. naar school om de kleinste kleuters te begeleiden bij hun maaltijd en ze daarna te slapen te leggen in een volledig daarvoor ingericht lokaal. Het is een knus, kleurrijk lokaal met aangepast materiaal: bedjes, fris beddengoed, gezellige knuffels, een verzorgingstafel, een bakje met persoonlijke spulletjes,  2 toiletjes,….

Fruitdag

Op woensdag kan je alleen een stuk fruit (ook groenten) meebrengen als tussendoortje. Koeken zijn die dag verboden tijdens de schooluren (tijdens de socio gelden andere regels) Voor de kleinsten geef je het fruit best geschild mee in een doosje. Dit is een initiatief dat kadert binnen een nieuw gezondheidsbeleid en wordt gesteund door het oudercomité.

Woensdagnamiddagactiviteiten

De activiteiten gaan door van 13.30 u. tot 15.30 u. Hiervoor wordt € 1,7  betaald. Achteraf is er ook opvang voorzien. 

Vakantieopvang

We organiseren tijdens de vakanties themakampen. Dit gebeurt in samenwerking met de andere St-Paulusscholen. De kampen worden geleid door 4 monitoren opgeleid door “Idee-Fiks”. Kleuters en lagere schoolkinderen worden in afzonderlijke groepen beleid. Er is opvang voorzien van 8.00 u. tot 18.00 u. Een overzicht van de kampen (waar, wanneer, prijs) kan steeds op school worden aangevraagd.

Terug naar boven

 

Veilig onderweg naar en van school

Met de fiets naar school

Wie met de fiets naar school komt, gebruikt zoveel mogelijk de ingang aan de Stropstraat en plaatst zijn fiets in de fietsstalling. Om veiligheidsredenen mag nooit de ingang via de parking van de Broeders van Liefde gebruikt worden. We raden de fietsers aan het fluo-hesje van de school en een fietshelm te gebruiken. Fietsen worden best met een fietsslot aan de fietsrekken vastgemaakt. We kunnen immers door onze ligging de fietsstalling niet afsluiten. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging en/of diefstal van fietsen.

Veilig naar huis

Alle niet-overblijvende kinderen die meteen na schooltijd de school verlaten, zijn verplicht de rijen naar huis te volgen. Enkel mits schriftelijke aanvraag van ouders en schriftelijke toestemming van de directie kan hiervan afgeweken worden.

Aan het eind van de lessen worden de kinderen door de leerkrachten een eind naar huis begeleid en dit in volgende richtingen:

- tot aan de Heuvelpoort (via Stropstraat)

- tot aan de hoek Ottergemsesteenweg – Burggravenlaan

- tot aan de hoek Sint-Coletastraat – Zwijnaardsesteenweg

Voor de veiligheid van de kinderen en om een goede organisatie van het toezicht door de leerkrachten mogelijk te maken,  vragen wij je met aandrang onmiddellijk na het brengen van je kind de speelplaats te verlaten en het hekken steeds te sluiten.

Terug naar boven

Te laat komen

Te laat komen stoort het klasgebeuren. Ouders zien er op toe dat hun kind tijdig op school aankomt.

Leerlingen die meer dan 10 minuten te laat zijn, melden zich bij de schooldirectie vooraleer naar de klas toe te gaan.

Wie tijdens de speeltijd moet binnenblijven, brengt hiervoor een briefje mee, liefst een doktersattest.

Kleuters die na 8.30 u. of na 13.30 u. naar school gebracht worden, worden door hun ouders tot in de klas begeleid. Het is aangewezen ook je kleuter stipt naar school te brengen.

Terug naar boven

Afwezigheid bij ziekte

Is een kind méér dan drie opeenvolgende schooldagen ziek dan is steeds een medisch attest  vereist. Dat attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo.

Consultaties ( zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.
Wanneer een kind een chronische ziekte heeft die leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,...) is het goed contact op te nemen met de school en het CLB. Het CLB kan dan een medisch attest opmaken dat de ziekte bevestigt. Wanneer het kind afwezig is voor die aandoening volstaat dan een attest van de ouders.

De school zal het CLB contacteren telkens ze twijfels heeft over een medisch attest.

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende schooldagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is een medisch attest vereist. 

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen ook het attest zo vlug mogelijk.

Terug naar boven

Medicatie

Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden je kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken. Indien nodig zal de dienst 100 worden opgebeld om het kind naar het ziekenhuis te brengen.

In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. Een aanvraagformulier hiervoor is terug te vinden op de website van de school.

Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met de ouders zoeken we naar een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis

Terug naar boven

Revalidatie en logo tijdens de lestijd

De directeur kan de afwezigheid van een leerling toestaan voor revalidatie tijdens de schooluren voor specifieke situaties en dit gedurende 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen.

1.Na ziekte of ongeval

De school heeft een dossier met daarin:

De 150 minuten kunnen uitzonderlijk overschreden worden mits een gunstig advies van de arts van het CLB, in overleg met de klassenraad en de ouders.

2. Een stoornis die vastgelegd is in een officiële diagnose

De school heeft een dossier met daarin:

De 150 minuten kunnen uitzonderlijk overschreden worden voor leerplichtige kleuters (dit zijn de kinderen in het kleuteronderwijs die de leeftijd van zes jaar hebben bereikt) tot 200 minuten, verplaatsing inbegrepen mits een gunstig advies van het CLB, in overleg met de klassenraad en de ouders.

Voor leerlingen die vallen onder de toepassing van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 betreffende de integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap in het gewoon lager onderwijs kan de afwezigheid maximaal 250 minuten per week bedragen, verplaatsing inbegrepen.

De verzekering van de leerlingen die tijdens de lestijden revalidatie krijgen buiten de school, wordt tijdens de revalidatie en tijdens de verplaatsingen gedekt door de revalidatieverstrekker.

Terug naar boven

Huiswerk, agenda’s en rapporten

Huistaken en lessen

Verwachtingen en afspraken zijn vastgelegd in een brochure. Deze brochure vind je op onze website. Je kan ze ook aanvragen aan de klasleraar of op het secretariaat.  Huistaken en lessen worden steeds in de schoolagenda vermeld. De schoolagenda wordt dagelijks meegegeven naar huis. Er wordt verwacht dat hij door de ouders minstens wekelijks ondertekend wordt.

Rapporten

Onze school kent een leef- en een leerrapport. Zij brengen verslag van de vorderingen van je kind op respectievelijk attitude- en kennisvlak.

Het leefrapport refereert naar de aandachtspunten van het opvoedingsplan en naar de leerattitude en wordt maandelijks meegegeven. Er is ruimte voorzien voor communicatie tussen thuis en school. In de derde graad is zelfevaluatie mogelijk.

Het leerrapport geeft een cijfermatige beoordeling van de leervakken en wordt 7 maal per jaar meegegeven: driemaal in het eerste trimester, tweemaal in tweede en derde trimester. Alle gegeven toetsen worden naar huis meegegeven.

Van de ouders wordt verwacht dat ze het rapport ondertekenen. Het rapport kan een basis zijn voor contactname met de leerkracht en/of directie.

Vooraan in de schoolagenda vind je een lijst van de data waarop de rapporten worden meegegeven.

Terug naar boven

De organisatie van de oudercontacten

De ouders worden zeker verwacht voor de klasvergadering bij het begin van het schooljaar. Daarbij kunnen ze kennis maken met de manier van werken in de klas, de nieuwe leerstof, systeem van lessen en huistaken, rapportering, klasspecifieke afspraken, ...

Eind november (alle leerlingen) en in de loop van februari - maart (bij problemen) is er gelegenheid tot een individueel gesprek met de leerkracht.

Eind juni is er een evaluatie- en overgangsgesprek voor alle leerlingen en kleuters.

Met vragen allerhande kan je steeds op school terecht. Je kan best een afspraak maken als het gaat om een uitgebreid gegeven.

Kleuters hebben een heen- en weerschriftje waarin je elke dag een boodschap kwijt kan.

Tijdens de klasuren gaan de ouders nooit rechtstreeks naar de klaslokalen zonder voorafgaandelijke toestemming van de directeur. Tijdens de lestijden en tijdens de toezichten mogen leerkrachten niet gestoord worden in hun opdracht.

Terug naar boven

Lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen

De zwemlessen voor de lagere school gaan door op maandagvoormiddag. Het overzicht vind je eveneens vooraan in de schoolagenda. De leerlingen zorgen voor zwemkledij en een handdoek. Liefst worden beide in een zwemtas opgeborgen.

De gymleraar geeft initiatie- en zwemlessen. Gevorderden krijgen vervolmakingslessen, die gegeven worden door een extra zwemleraar die elke les aanwezig is. Tweemaal per jaar krijg je een evaluatiekaart met verslag van de zwemvorderingen van je kind.

Ook de kleuters van de derde kleuterklas krijgen watergewenning tijdens het 3de trimester. Hierbij zijn begeleidende ouders steeds welkom.

Voor de inkom in het zwembad en de extra begeleiding moet € 0.87  per zwembeurt betaald worden .

Indien de zwemlessen niet plaats kunnen vinden in het zwembad  “Het Strop” zal ook het busvervoer worden verrekend. De regering subsidieert 1 jaar zwemmen waardoor 1 leerjaar gratis kan zwemmen. Na overleg binnen het leerkrachtenteam en op de participatieraad werd het besluit genomen dat in onze school het zesde leerjaar voortaan gratis zwemt.

Gymlessen worden eveneens door de eigen gymleraar gegeven. De leerlingen zijn verplicht propere gymschoenen te dragen in de gymzaal. Zij dienen bij de gymlessen tevens de schooleigen gymkledij te dragen. Alle leerlingen hebben een eigen gymzak, waarin het gymgerei wordt bijgehouden.  Deze gymzak wordt aan nieuwe leerlingen gratis aangeboden.

Wie een nieuwe gymzak wenst, kan dit tegen betaling.

Ook aan de kleuters wordt intens bewegingsopvoeding gegeven door de kleuterleidsters. Je verneemt de afspraken daaromtrent via de kleuterleidster.

Terug naar boven

Eén- of meerdaagse uitstappen

Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros activiteiten.  Bij ééndaagse uitstappen geldt de ondertekening van dit schoolreglement als principiële toestemming voor deelname aan die ééndaagse uitstappen.  Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extra-muros activiteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden.  Bij een meerdaagse extra-muros activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen tijdens de duur van deze activiteiten op de school aanwezig te zijn.

Terug naar boven

Bijdrageregeling

Kosteloosheid en maximumfactuur

Voor scholen van het gesubsidieerd basisonderwijs kan geen direct of indirect inschrijvingsgeld gevraagd worden. Evenmin kunnen er bijdragen worden gevraagd voor materialen die gebruikt worden om de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven. Het Vlaams Parlement heeft een lijst vastgelegd met materialen die kosteloos ter beschikking moeten worden gesteld om de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven.

Het schoolbestuur kan wel een bijdrage vragen voor:

Diensten buiten de kosteloosheid en maximumfactuur

Diensten die de school aanbiedt en die buiten de kosteloosheid en de maximumfacturen vallen.  Voor deze categorie worden de kosten opgenomen in een bijdrageregeling. Deze bijdrageregeling   wordt bij het begin van het schooljaar meegedeeld aan de ouders. De kosten die aan de ouders worden doorgerekend moeten in verhouding zijn tot de geleverde prestatie .

In bijlage 1 vind je een lijst met een raming van de financiële bijdragen die we kunnen vragen.

Deze lijst bevat zowel verplichte als niet verplichte uitgaven.  Verplichte uitgaven zijn uitgaven die je zeker zult moeten doen.  Zaken die de school als enige aanbiedt, koop je verplicht op school.  Er zijn ook zaken die je zowel op school als ergens anders kunt aankopen.  Niet verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet verplicht moet aankopen of activiteiten waar je niet verplicht aan moet deelnemen, maar als je ze aankoopt of eraan deelneemt moet je er wel een bijdrage voor betalen.  Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere zijn enkel richtprijzen vermeld.

Voor een aantal posten kennen we de kostprijs niet vooraf.  We geven daarvoor richtprijzen.  Dat betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer maar het kan ook iets minder zijn.  Het schoolbestuur baseert zich voor het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of activiteit vorig schooljaar kostte.

Bij  afwezigheden en annulaties kunnen kosten worden aangerekend. Dat gebeurt als de school  kosten heeft gemaakt en deze niet kan recupereren.  

Eerbied voor materiaal

De school biedt kosteloos de materialen aan die gebruikt worden om de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven (zie punt 8 in dit schoolreglement). De leerlingen mogen het materiaal (boeken, schriften, meetlatten, kleurpotloden, …) een gans schooljaar gebruiken. We verwachten dat ze er goed zorg voor dragen en het op het einde van het schooljaar teruggeven. Normale slijtage wordt zeker aanvaard. Bij verlies of echte beschadiging vragen wij het materiaal zelf te vervangen of een redelijke vergoeding te betalen.

Betalingsmodaliteiten

We verwachten dat alle rekeningen binnen een redelijke termijn van 14 dagen betaald zijn. Indien een rekening binnen de gestelde tijd niet betaald is, krijg je in eerste instantie een rappel. Wanneer het bedrag van de openstaande rekeningen te hoog oploopt kan een incassobureau ingeschakeld worden.

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen met de directeur.  Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingsmodaliteit.  Wij verzekeren een discrete behandeling van je vraag. Als we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd , zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.

Bij afwezigheden en annulaties kunnen kosten worden aangerekend. Dat gebeurt als de school kosten heeft gemaakt en deze niet kan recupereren.

Terug naar boven

Verboden op school

Naar school mag geen snoep meegebracht worden.  Ook kauwgom is verboden.  Een stuk fruit, een boterham of een koek als tussendoortje zijn wel toegelaten.  Ook voor een verjaardag bevelen we geen snoep maar een andere leuke, gezonde en vooral sobere attentie aan.  Computerspelen en plakboeken met verzamelprentjes laten we thuis, maar in afspraak met het schoolparlement is woensdag een ruildag.

Op school is het gebruik van een gsm door de leerlingen verboden.

Op de speelplaats maken de leerlingen geen gebruik van multimedia-apparatuur.

Wapens en voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden, zijn ten strengste verboden.

Ook kleuters brengen geen speelgoed mee naar school, tenzij op schriftelijke vraag van de kleuterleidster.

Terug naar boven

Verwerking van persoonsgegevens

De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders. De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn.

Schoolverandering

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden: de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Ouders kunnen - op verzoek - deze gegevens inzien. Ouders die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden kunnen zich tegen de overdracht verzetten. Ze brengen de directie binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar.

Recht op inzage

Ouders hebben recht op inzage in en toelichting bij de leerlingengegevens, waaronder de evaluatiegegevens, die verzameld worden door de school over hun kind. Indien na de toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen, kan dat. De kosten die hiervoor gevraagd worden, zijn terug te vinden in de bijdrageregeling. De school kan geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen.

Beeldmateriaal

De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op de website. De beeldopnamen gebeuren steeds met respect voor wie op de beelden staat. We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de beeldopnamen die te maken hebben met de activiteiten van onze school. Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat op elk moment van het schooljaar melden aan de directie. We zullen het bezwaar respecteren en geen beelden van je kind meer publiceren. 

 

Terug naar boven

Echtscheiding

Zorg en aandacht voor het kind

Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze ‘verliessituatie’ moeten verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid , begrip en wat extra aandacht bieden.

Neutrale houding tegenover de ouders

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen vonnis van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.

Betalingen van de rekeningen

We gaan ervan uit dat ouders onderling afspraken maken om hun deel van de rekeningen te betalen zonder tussenkomst van de school. In uitzonderlijke omstandigheden en bij akkoord van beide ouders kunnen we ertoe overgaan om elke ouder een rekening aan te bieden voor de helft van het bedrag. Andere opsplitsingen zijn technisch gezien niet mogelijk,  tenzij de rechtbank hier anders over beslist.

Terug naar boven

Andere

Kledij

Je uiterlijk, kledij en opsmuk zijn altijd een bron van verschil in mening. De één vindt leuk wat de ander afstoot. Je drukt je ook uit, soms zonder dat je het wil, in je kledij of uiterlijk. Opzichtige of aanstootgevende kledij, haartooi of make-up horen niet thuis in de school als opvoedingsmilieu. Evenmin zijn allerlei opvallende accessoires of attributen gewenst. Omwille van de veiligheid zijn hangende oorringen niet toegelaten.  Jongens dragen geen oorringen op school. Uiteindelijk beslist de directie wat op het vlak van kledij en voorkomen kan worden toegelaten.

Klassikale en schoolse vieringen

Met respect voor ieders eigenheid en religieuze opvattingen, wordt van alle leerlingen verwacht dat zij de onderscheiden vieringen volgen.

Vakantiedagen

Deze worden vastgelegd in overleg met het schoolteam. Je vindt een overzicht van de vrije dagen vooraan in de schoolagenda.

Terug naar boven