Organisatie van onze school

Structuur

Onze school staat open voor kleuters en leerlingen van de lagere school, zowel voor jongens als voor meisjes.

Organisatie van de school

a. Schoolbestuur.

Je kan hen bereiken in de Stropstraat 119 te 9000 Gent.

Tel. : 09 221 45 45 -  fax : 09 221 98 89

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

b. Directie - klassenraad:

Directie: Ann Meirlaen  

Tel. : 0477 046 101

De klassenraad wordt samengesteld uit de betrokken leerkrachten en voorgezeten door de directeur. De namen van de leerkrachten vind je terug op de infobrief die de eerste week van een nieuw schooljaar wordt meegegeven en op de website.

c. Oudercomité.

Het oudercomité heeft een ondersteunende functie.

De samenstelling gebeurt door een evenredige recrutering uit de verschillende kleuter- en leerlingengroepen. Je vindt de nominatieve lijst op de website van de school.

Het oudercomité wil een schakel zijn tussen de ouders en de school. De werking is gericht op de samenwerking tussen de ouders en de school met het oog op het opvoedings- en onderwijswelzijn van de kinderen.  Het heeft als taak ouders te informeren, te vormen en te begeleiden in de opvoeding van hun schoolgaande kinderen. Het wil de ouders gevoelig maken voor hun verantwoordelijkheden t.a.v. de school die ze voor hun kinderen hebben gekozen. Tevens wil het de opvoeding en het onderwijs van de kinderen  bevorderen door een nauwe en loyale samenwerking met de school. Het wil de ouders betrekken bij het belangrijk educatief, cultureel en maatschappelijk gebeuren dat de school is. Het wil de ouders bijstaan in het nemen van deze verantwoordelijkheden op een georganiseerde en democratische wijze en vertegenwoordigt de ouders als groep bij de schooldirectie, de leerkrachten en het schoolbestuur.

d. Ouderraad

De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad heeft een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur.

De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

In onze school is er geen ouderraad.

e. Schoolraad

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.

De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

Wegens gebrek aan kandidaten is er in onze school geen schoolraad.

f. Scholengemeenschap

Scholengemeenschap Gent-Drongen.

Zetel: Centraal Secretariaat, E. De Deynestraat 2   9000 Gent

Vrije Basisschool, Ebergiste De Deynestraat 2  9000 Gent

Vrije Basisschool, Smidsestraat 76   9000 Gent

Vrije Basisschool, Baarledorpstraat 4   9031 Drongen

Vrije Basisschool, Oude-Abdijstraat 11  9031 Drongen

Vrije Basisschool, Oudeheerweg 3   9051 Sint-Denijs-Westrem

Vrije Lagere School BuO, Ebergiste De Deynestraat 1   9000 Gent

Vrije Basisschool BuO, Jules Destréelaan 67   9050 Gentbrugge

Vrije Basisschool, Gavergrachtstraat 97   9031 Drongen

Vrije Basisschool, Ottergemsesteenweg 155   9000 Gent

g. Beroepscommissie

Voorzitter van de beroepscommissie:

de heer Yves Demaertelaere

Stropstraat 119

9000 Gent

h. LOP

Onze school maakt deel uit van het Lokaal Overlegplatform Gent

Het contactadres van het LOP is:

Gelijke onderwijskansen lokaal overlegplatform

Basisonderwijs Gent

t.a.v. voorzitter Prof. Dr. JP Verhaeghe

Henri Dunantlaan 1

9000 Gent

www.lop.be

 

Voor klachten rond weigeringen of doorverwijzingen kan je steeds terecht bij de Commissie inzake Leerlingenrechten.

Adres: Commissie inzake Leerlingenrechten
t.a.v. Sara De Meerleer (Basisonderwijs)
H. Consciencegebouw 4A10
Koning Albert-II laan 15,
1210 Brussel
 

i. Medisch schooltoezicht

Het medisch schooltoezicht wordt een onderdeel van het hogervermelde CLB. Je kan het medisch personeel raadplegen op het nummer 09 266 16 80.

Jaarlijks wordt een activiteitenplanning opgesteld. Deze houdt onder meer volgende activiteiten in: